ข่าวประชาสัมพันธ์

26 February, 2020 รับตีพิมพ์บทความลงวารสารวิชาการ วิจัย รายงานวิชาการอย่างเป็นระบบ รายงานผู้ป่วย ปกิณกะ รายงานวิชาการเบื้องต้นหรืองานวิชาการอื่นๆ ทางสุขภาพจิตพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และมีการประเมินบทความแบบ double blind peer review (ฉบับภาษาอังกฤษ)
26 February, 2020 ข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ประจำปี 2563
23 February, 2020 แบบสำรวจความต้องการองค์กรคุณธรรมของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
23 February, 2020 แจ้งมาตรการและเจตจำนงของผู้บริหารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
23 February, 2020 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย